ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN

Nhà đầu tư đồng ý thực hiện việc góp vốn với các thoả thuận sau đây:

1/ TÀI SẢN GÓP VỐN

Tài sản góp vốn thuộc quyền sở hữu của bên A: Là tiền mặt Việt Nam đồng.

2/ MỤC ĐÍCH GÓP VỐN

- “Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Quản  lý Tài sản Số (Digital Asset Management Holding)” – Doanh nghiệp khoa học công nghệ khởi nghiệp sáng tạo.

- Nhà đầu tư mua cổ phần điện tử VNDS để Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Quản  lý Tài sản Số do công ty Cổ phần TRUSTpay thực hiện các dự án VNDC với website http://vndc.io hoặc http://trustdex.io để giao dịch cổ phần điện tử VNDS (chi tiết các dự án theo bản mô tả dự án đính kèm hợp đồng này).

3/ NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

-  Nhà đầu tư được hưởng các quyền lợi theo tài liệu công bố của dự án.

- Sau khi mở hợp đồng thành công, nhà đầu tư sẽ nhận được số lượng cổ phần điện tử (digital share - VNDS) vào tài khoản của bên A trên website http://vndc.io.

- Sau khi nhận được cổ phần điện tử, nhà đầu tư có nhu cầu mua bán, chuyển nhượng cổ phần có thể thực hiện giao dịch bằng VNDS trên:

- Trong thời gian làm chủ sở hữu cổ phần điện tử VNDS, bên A có đầy đủ tất cả các quyền của nhà đầu tư góp vốn làm cổ đông phổ thông ủy quyền cho pháp nhân đồng sáng lập dự án VNDC là Công ty Cổ phần Đầu tư HVA thực thi quyền của cổ đông phổ thông theo Luật Doanh nghiệp và mọi quy định pháp luật có liên quan.

4/ NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI SẢN SỐ (Digital Asset Management Holding)

- Cam kết dụng số vốn đầu tư từ bên A góp vốn để thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án VNDC và mọi hoạt động cần thiết khác phục vụ dự án.

5/ PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh bất đồng hoặc tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong các bên liên quan có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

6/ CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

- Những thông tin về nhân thân, tài sản  đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;

- Tài sản góp vốn không có tranh chấp;

- Tài sản góp vốn không bị  cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;

- Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

- Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

7/ ĐIỀU KHOẢN HIỆU LỰC

- Các bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng.

- Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng góp vốn.

- Hợp đồng sẽ được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.